logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Bielsko Biała
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Statut Urzędu
plus Majątek instytucji
plus Sprawozdania finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Informacja dla osób niesłyszących
 AKTUALNOŚCI
minus Stopy bezrobocia dla kraju, województwa, powiatu i Miasta Bielska-Białej
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
minus Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2013
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Informacje Urzędu
 INNE
minus Organizacje Pozarządowe
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - OGÓLNA
 
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej mający siedzibę przy ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej zwanego dalej administratorem.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Roberta Hylę, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pup-bielsko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany dla realizacji umowy lub przez okres 10 lat wyznaczony przez administratora dla spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie realizacji przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 
 
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej mający siedzibę przy ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej zwanego dalej administratorem.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Roberta Hylę, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pup-bielsko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem: rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu i innych celów określonych w przepisach krajowych podanych poniżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z §5 i §8 ust. 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
  i poszukujących pracy oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych na podstawie zgody do innych celów.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat - wyznaczony przez administratora, wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., administrator (upoważniony pracownik) na podstawie art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezwłocznie po rejestracji, o której mowa w ust. 2 ustawy, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW I PRACODAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (W TYM W FORMIE SPÓŁEK OSOBOWYCH)
 
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej mający siedzibę przy ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej zwanego dalej administratorem.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Roberta Hylę, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pup-bielsko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym pośrednictwa w zatrudnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9 i 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany dla realizacji umowy lub przez okres 10 lat wyznaczony przez administratora dla spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie realizacji przepisów prawa,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą użyte do profilowania w myśl przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PORĘCZYCIELI
 
Zgodnie z art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej mający siedzibę przy ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej zwanego dalej administratorem.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Roberta Hylę, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@pup-bielsko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych prawem i dotyczą zastosowania poręczenia osoby fizycznej jako formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych uprawnionym środków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Kategorie danych osobowych określono w ww. art. przepisu krajowego.
 5. Źródło pochodzenia danych osobowych: wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wykonawca usługi udostępniania systemu teleinformatycznego - zewnętrzne centrum przetwarzania danych,
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat - wyznaczony przez administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą użyte do automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna uczestników  projektu  pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)"
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  (PO WER) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój":
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
  oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
  nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych":
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Bielsko-Biała oraz powiecie bielskim (III)", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 11. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt - Miastu Bielsko-Biała/Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, 43 – 300 Bielsko-Biała oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy-(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 13. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie należy przekazać beneficjentowi dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 14. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie należy udostępnić dane dotyczące swojego statusu na rynku pracy.
 15. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS", którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
 16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 17. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 18. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 19. Uczestnicy projektu mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@pup-bielsko.pl.
 20. Uczestnicy projektu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Uczestnicy projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 


 

Klauzula informacyjna uczestników  projektu  pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)"
 
 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)
 
W związku z przystąpieniem do projektu pn.  „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice  adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.;

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych,

adres email: daneosobowe@slaskie.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez: Beneficjenta, Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa. O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
 3. W związku z realizacją projektu przetwarzane będą kategorie danych osobowych zgodne z zakresem z Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 4. Podanie danych przez uczestnika projektu jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do uczestnictwa w projekcie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WSL 2014-2020 na podstawie:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.);
 1. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Miastu Bielsko-Biała/ Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – nie dotyczy
 2. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta;
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4 00- 926 Warszawa;
 4. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  uczestnicy projektu udostępniają dane dot. statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem;
 5. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy projektu udostępnią dane dot. statusu na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem;
 6. Uczestnicy projektu udostępnią informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Zarządzającej;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WSL 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji
 8. Uczestnicy projektu mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia Beneficjenta wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@pup-bielsko.pl.

Pełne informacje na temat Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ramienia Beneficjenta znajdę na stronie internetowej sekretariat@pup-bielsko.pl

 1. Uczestnicy projektu mają prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnicy projektu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ilość odwiedzin: 6294
Nazwa dokumentu: Ochrona danych osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Bułka
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Bułka
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Bułka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 13:55:01
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 13:55:01
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 14:00:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner